Тестове за кариера

Личностни тестове

Тестове за знания и умения

ProSkills

ProSkills е тестова система за оценка на знания и умения в областите:

  • Управление на човешките ресурси.
  • Маркетинг.
  • Търговия на едро и дребно.
  • Логистика.
  • Счетоводство.
  • Недвижима собственост.

Тестове "Управление на човешките ресурси"

Тестовете измерват знания и умения в областта на управлението на най-ценния капитал на организацията- хората, които работят в нея.

Разработени са за оценка компетенции на две нива:

І ниво - измерва базови знания и умения.

ІІ ниво - знания и умения, свързани с по-висока квалификация и практически опит.

Обхващат областите: същност на управлението на човешките ресурси; проектиране и анализ на длъжностите; определяне на потребностите от човешки ресурси; набиране и подбор на персонал; мотивация на човешките ресурси; оценяване на персонала; възнаграждения на човешките ресурси; управление на кариерата; правни въпроси на управлението на персонала.

Тест "Набиране и подбор на персонал"

Измерва знания и практически умения за провеждане на ефективен подборен процес. Предлаганите въпроси и казуси са част от ежедневната практика по набиране и подбор.

Тест "Терминологичен речник по управление на човешките ресурси"

Измерва знания на базови понятия в управлението на човешките ресурси. Предназначен е за всички, които желаят да учат или работят в тази сфера.

Тест "Маркетинг".

Тестът измерва знания и умения в областта на маркетинга и обхваща областите: маркетингова стратегия, управление на връзки с клиенти, маркетингова околна среда, потребителско поведение, управление на маркетинговата информация, стратегии за развитието на продукта и жизнен цикъл, ценови стратегии, канали на дистрибуция, търговия на едро и дребно, интегрирани маркетингови комуникации, лични продажби и директен маркетинг.

Тест "Търговия на едро и дребно"

Тестът измерва знания и практически умения в областта на търговията.

Тест "Логистика".

Измерва знания и умения в областта на логистиката. Обхваща проблемите на:основи на логистиката; управление на логистиката; потоци и запаси; логистично планиране; производствена логистика; складова логистика; дистрибуция.

Тест "Счетоводство"

Измерва базови знания в областта на счетоводството. Предназначен е за проверка на компетенции в тази област.

Тест "Икономика и управление на недвижимата собственост"

Измерва знания и умения в икономиката и управлението на недвижимите имоти.

Тест "Търговия с недвижими имоти"

Измерва компетенции за работа на пазара и търговията с недвижими имоти.

Тестовете на BusinessTest са в процес на непрекъсната актуализация.

 

Как да използвате ProSkills тестове можете да разберете от Тук.

Можете да поръчате тест от Поръчване на тест или да започнете тест.